Politika privatnosti

O B A V I J E S T ISPITANICIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJA I/ILI OBRAĐUJE "CANNVAS"

“Cannvas”, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Jasenka Kocić

Trg I. B. Mažuranić 1, 35000, Slavonski Brod
+385 91 215 0201
+385 95 524 9198
info@cannvas.hr
www.cannvas.hr

Od 25. svibnja 2018. na razini Europske unije, a samim time i u Republici Hrvatskoj na snazi je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje: Uredba/GDPR).

Cilj GDPR-a je osigurati pažljivije i odgovornije rukovanje s osobnim podacima fizičkih osoba (dalje: ispitanika), slijedom čega svaki ispitanik mora biti obaviješten u koju svrhu se prikupljaju njegovi osobni podaci te u koju svrhu će se isti obrađivati, koristiti, koliko će se dugo vremenski pohranjivati te hoće li se i kome prosljeđivati i činiti dostupnima. Jednako tako, prikupljanje i obrada osobnih podataka mora biti legitimna i imati zakonsko uporište ili ispitanik mora dati svoj izričiti pristanak na prikupljanje, obradu i raspolaganje osobnim podacima (privola). Stupanjem na snagu Uredbe, sve pravne osobe koje prikupljaju i/ili obrađuju osobne podatke fizičkih osoba (dalje: Voditelj obrade) obvezne su obavijestiti ispitanika o razlozima i svrsi prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka, kao i načinu i mjestu te vremenskom razdoblju pohranjivanja osobnih podataka, ali također i načinu raspolaganja istim i mogućnosti prosljeđivanja i činjenja dostupnim trećim stranama.

U obavljanju svojih djelatnosti ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge kao Voditelj obrade prikuplja osobne podatke svojih najmoprimaca, kupaca, dobavljača, suradnika te korisnika i posjetitelja web portala prvenstveno radi uspostave primarnog kanala komunikacije, povremenog slanja e-poruka, davanja odgovora na zaprimljene upite i sl.

Osobni podaci zaprimaju se prilikom ugovaranja ili iskazivanja interesa za najam proizvoda, poslovnu suradnju ili kupnju proizvoda koje ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge nudi i/ili u kojima sudjeluje kao partner, uključujući i podatke sadržane u obrascima i ugovorima, podatke koji su dostupni korištenjem djelatnosti kojom se ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge bavi kao i podaci koji su dani u osobnoj, telefonskoj, poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije, uključujući i sve okolnosti i činjenice koje su stavljene na raspolaganje te sve okolnosti i činjenice koje je ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge saznao na osnovi pružanja usluga i obavljanja posla s ispitanikom ili putem javno dostupnih izvora.

‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge podatke može prikupljati iz javno dostupnih izvora kao i od drugih poslovnih subjekata, vanjskih suradnika i poslovnih partnera. U takvim slučajevima, ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge kao Voditelj obrade ispitanicima čiji su osobni podaci prikupljeni, pruža iste informacije kao da su osobni podaci primljeni neposredno i to pri prvom sljedećem kontaktu. ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge tijelima javne vlasti omogućiti će pristup osobnim podacima ispitanika isključivo u svrhu i u obujmu potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obveza prema tim tijelima.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu na temelju koje se obrađuju njegovi osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena. Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Kategorije osobnih podataka

Nužno je istaknuti kako ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge obrađuje one osobne podatke ispitanika koji čine podatke koji su neophodni kako bi ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge ispunio sve zakonske i ugovorne obveze prema ispitanicima, prema tijelima javne vlasti te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Pravo na pristup osobnim podacima

Ispitanik ima pravo od ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ima pravo zatražiti pristup tim osobnim podacima, kao i informacijama o svrsi i vremenu obrađivanja te svojim pravima u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka

Pravo na ispravak i brisanje

Ispitanik ima pravo od ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge zatražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka.  Također, kao ispitanik ima pravo od ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge zatražiti brisanje osobnih podataka, a isti će biti izbrisani ukoliko nije nužno da se nastavi obrada podataka, odnosno ukoliko je povučena prethodno dana privola za obradu.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjena jedna od sljedećih okolnosti:

  • da ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • da je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • da ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • da je ispitanik uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prijenos

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koji su pruženi ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge; uključujući pravo neometanog prenošenja tih podataka drugom voditelju obrade. Nadalje, ispitaniku pripada pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ukoliko je to tehnički izvedivo.

Obavještavanje u slučaju povrede osobnih podataka

Ukoliko bi se dogodilo da dođe do povrede osobnih podataka od strane ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, a koja bi mogla prouzročiti visok rizik za prava i slobode, ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge će bez odgode, na jasan i jednostavan način uputiti obavijest o povredi osobnih podataka. Takva obavijest mora sadržavati minimalno ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od kojih se može dobiti potrebne informacije, opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka, opis mjere koje je ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

Zahtjev u svrhu ostvarivanja prava

Na zahtjev Ispitanika ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge pružiti će sve informacije vezane uz gore navedena prava na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili složenosti istih, ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge može produljiti rok za odgovor na zahtjev za dodatna dva mjeseca, o čemu će ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge odmah izvijestiti uz navođenje razloga za odgodu.

Zahtjev (ili prigovor) se podnosi ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge na za to propisanom obrascu i to na

                                                         adresu elektroničke pošte: info@cannvas.hr

                                                                                               ili

                                             na adresu sjedišta: I. B. Mažuranić 1, 35000 Slavonski Brod.

U slučaju nepostupanja po zahtjevu Ispitanika, ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge će bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestiti o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

U svrhu odgovora na zahtjev ispitanika, ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge ovlašten je od ispitanika tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta ispitanika.

Informacije o pravu na prigovor temeljem čl. 21. GDPR-a

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i prigovor na izradu profila vezan uz izravan marketing kao i na sam izravan marketing.

Preduvjet za to je da postoji temelj za prigovor koji proizlazi iz posebne osobne situacije. Ako Ispitanik uloži prigovor, ‘Cannvas’, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge ne smije više obrađivati osobne podatke Ispitanika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese Ispitanika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva. Prigovor se može uložiti bez ikakvih obveza udovoljavanja određenom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na navedene kontakt podatke.

ZAHTJEV ZA UVID, DOSTAVU, ISPRAVAK, PROMJENU, DOPUNU, OGRANIČENJE PRIKUPLJANJA, PRIJENOS I PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ZA NJEGA PRIKUPLJAJU NA SLJEDEĆEM LINKU!